#116199

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חשמלאי אינו רשאי לתת אישור על תקינות מתקן.

רק בודק יכול לאשר תקינות מתקן.

חשמלאי יכול לתת אישור על תחזוקה של המתקן או אישור של ביצוע סריקת תרמית וחיזוק ברגים אך לא רשאי לתת אישור על תקינות מערכת ההארקה וההגנה בפני חשמול.

לפיכך אם יש לך השגות על בטיחות המתקן הרי שמומלץ שלא תנפיק אישור ובטח לא אישור תקינות. עליך לדרוש הגעה של בודק מתאים