#116288

valery
משתתף

רק עוד שאלה בבקשה.

אותו אישור התחזוקה שניתן כאמור על ידי חשמלאי, גובה הרישיון צריך להיות כשההתייחסות היא כמקשה אחת לאותו מתקן (הזנה ראשית) או שהוא יכול לאשר כל לוח בנפרד?

לצורך הדוגמא ,מפסק ראשי נניח 600 אמפר, אך בביקורת הבודק נמצאו רג’קטים בלוחות משנה בלבד. 100 אמפר , 63 וכו’.

האם החותם על אישור התחזוקה צריך להיות במקרה כזה ראשי או הנדסאי?