#116320

hilleld
משתתף

האם כוונתך היא שנקודת החיבור ( לצורך העניין מונה מרכזיית התאורה) צריכה להיות בגבול המגרש שבו נמצא מגרש המשחקים או שכוונתן שהלוח המזין את מגרש המשחקים (אשר מוזן ממפסק שיושתל בלוח המרכזייה) צריך להיות בגבול מגרש ? 

תודה.