#116357

shlomo
משתתף

שלום, לא ברור לי הרציונל אבל יש פתרון.

אתגר ראשון: מערכת מתנהגת כמו שער OR, 

שני מפסקים ממתגים כל אחד ממסר. מגעי הכניסות של שני הממסרים מחוברים, מגעי היציאה של הממסרים מגושרים וממתגים קונטקטור (מפעילים את סליל המגען), המגען ימתג את הפאזה והאפס של דוד החשמל.

אתגר שני: שני מפסקי לחיצה במקביל מפעילים ממסר צעד, ממסר הצעד, ממתג מגען שימתג את התאורה/צרכן.