#116359

hilleld
משתתף

אכן, הלוח תוכנן כלוח סוג 2 עם משטח עבודה מבודד כדי שנוכל להמשיך להתבסס על היציאה בעלת המפסק הגדול ביותר בעת שיקולים של טיפול בלולאת התקלה. 

הסוגיה העיקרית שלי הייתה האם קיימת בעיה בהזנת מגרש אשר לא קיימת בו הזנה דרך מגרש אחר אשר קיים בו מונה צריכה ( במקרה הזה מונה צריכה בארון מדידה המזין מרכזיית תאורה).

כמובן שטכנית זה ביצוע, שאלתי הייתה בבירוקרטיה מול חברת חשמל.