#116363

YUDA
משתתף

כדי למנוע סכנה צריך שמפסקי ההחלפה יהיו לפני מפסק דוד שיותקן בצורה ובמיקום הרגילים וישמש כ”אמצעי ניתוק” כנדרש בתקנות.

לגבי האתגר השני, למה לא להשתמש ב-2 מפסקי חילוף כרגיל?