#116368

shlomo
משתתף

שלום, לגבי האתגר הראשון,  הדרך הפשוטה שהצעתם נכונה. שימוש בממסרים ימנע הופעת מתח ביציאת המפסק שבמצב כבוי.

בכל מקרה יש לבצע את העבודה לפי כללי חוק החשמל ועל ידי חשמלאי מתאים.