#116370
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,
ניתן להעביר את הכבלים דרך הפרופיל, בתנאי וחיתוך הפרופיל מאושר על ידי הקונסטרוקטור ואינו מחליש את המבנה.
יש לחבר את הפרופיל לפה”פ לצורך השוואת פוטנציאלים באמצעות מוליך חיבור בשטח חתך של 10 ממ”ר לפחות.