#116401

Mark
משתתף

שלום אריאל.אז יוצא לי ספק.כי אם ללכת לפי תקנה בטיחות לעבודה כל מכשיר מיטלטלים מוחזק ביד מחייב מפסק מגן 0.03אמפר לכל היותר.ולפי תקנות מתקן ארעי באתר בניה מאפשר למכשיר מטלטל מפסק מגן תלת מופעי 0.5 אמפר