#116402

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

  1. הנתונים שהצגתי לקוחים מהנוהל של רשת ארצית בחברת החשמל.

השיקולים נובעים מהמתח בצד הבלתי מוארק (אצלנו עד 50 וולט) וכן המתח שעלול להתפתח בצד הבלתי מוארק בעת זרימת זרם קצר במוליך. זרם זה עלול לגרום לכא”מ שיפרוץ את הבידוד החיצוני של הכבל.

2. גם הנתונים הללו לקוחים מאותו נוהל של הרשת הארצית.

3. למיטב זכרוני יש תקן של IEC שעוסק בחישוב המתחים המושרים, לצערי איני מוצא את מספרו.

שולח לך חומר שכתבתי בנושא זה לאחרונה