#116448

arielsegal
מנהל בפורום

הארקה של שירותים מתכתיים או מתקנים שאין בהם חשמל מיועדת להשוואת פוטנציאלים ולא כהגנה בפני חשמול.

קיימים דיונים רבים בפורום זה המסבירים את ההבדל בין שני היעודים.

יש לחבר את כל השירותים המתכתיים לפס השוואת פוטנציאלים באמצעות מוליך בשטח חתך 10 ממ”ר לפחות מוליך אחד לכל סוג של שירות מתכתי.