#116494

Mark
משתתף

שלום אריאל.שאלה כזאת דיברנו לפני לגבי עבודות במתח  גבוה.ולפי תקנות רשום שבעבודות מתח גבוה חייב להיות אחראי לפחות רשיון חשמלאי-טכנאי וחשמלאי נוסף לפחות מעשי כמובן אחרי קורס מסוייג מתח גבוה  .שאלה שנשאל האם עושה ניתוק מתח גבוה   צוות פיקוד מרחוק ואחרי זה מגיע לשטח  צוות לבצע בדיקת עדר מתח ולהתקין מקצרים האם חייבים באותו צוות להיות   עדיין אחראי אחד מהם לפחות חשמלאי טכנאי ושני מעשי .כי לפי תקנה 8(א) ביצוע עבודות משוחרר ממתח גבוה  ”תקנות הבטיחות בעבודה”

לא מובן מי הם מורשים ולפי איזה חשמלאי יהיה הוראה בכתב. 

עבודות בהעדר מתח יש לבצע בדרך הבאה:

(א) פעולות מתוכננות של ניתוק מיתקן חשמלי, בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים וחיבורו מחדש למתח חייבות להיעשות לפי הוראה בכתב מאת חשמלאי.

או שכוונה פה הכוונה הוראות בכתב  מאת מחשמלאי מהנדס וצוות כמו שרשום קודם 

תודה