#116504

arielsegal
מנהל בפורום

קרא את המצגת שמתוכה השקף הנ”ל. המצגת מפרטת את ההגנה בפני חשמול בעת הזנה מהממיר ובעת הזנה מהרשת.

תפקיד השנאי המבדל למנוע ניתוק האפס בעת ההחלפה של מפסק 4 קטבי חברת החשמל/גנרטור ולא מעבר לכך.