#116554

aron david
משתתף

בהמשך לנושא שעלה פה באמצע על הארקת סולמות כבלים. שנכתב שהם פטורים מההארקה וחייבים בהשוואת פוטנציאלים (במקומות החייבים בהשוואה).

ראיתי שבתקנות ההארקות התשנ”א (34) כתוב שתיל נושא של כבל חייב בהארקה.

ושאלתי היא, במה הוא חמור יותר מסולם כבלים שפטור?