#116597

Omritzalaf0
משתתף

שלום אריאל,

התלוואי כולו הוא 100 מטרים, אבל 70 מטר הוא דרך תעלה קיימת פתוחה ו30 מטר תחת האדמה,

בנוסף, מה הסיבה שמוליך זה יסתיים 10 מטר לפני המבנה המזין?

תודה