#116599

aron david
משתתף

החדר חשמל כנראה מאופס. ואסור להוציא הארקה ממבנה מאופס. אם תגיע עם הגיד 35 עד לחדר חשמל, תהיה בתוך תחום ההשפעה שלו ואז זה כמו שהוצאת ממנו ההארקה. ברגע שתגמור 10 מטר רחוק ממנו, כבר לא תהיה בתחום ההשפעה.

למעשה. אם ה 30 מטר באדמה הם קרובים לשער לכאורה זה גם יספיק. ואם הם בחלק הרחוק מהשער אז תוכל לתקוע אלקטרודות אופקיות ליד השער ואז אם לא תקבל ערך מספק. תוכל להסתמך על פחת כהגנה בלעדית.

חכה לאישור מאריאל לאמיתות דברי.