#116980
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. צדק קודמי בתשובתו.
  2. לגבי תמ”א להלן ציטוט מתקנות החשמל: 

2. (א) לא תותקן הארקת יסוד אלא בהתאם לתקנות אלה.
(ב) כל מבנה אשר לו יסודות באדמה יצוייד בהארקת יסוד.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) אין חובה להתקין הארקת יסוד בתוספת למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת הארקה הקיימת במבנה.
(ד) התקנת אלקטרודת הארקת יסוד ומוליך הארקה בקטע שבין אלקטרודת הארקת יסוד לבין פס השוואת פוטנציאלים לא תבוצע אלא בידי חשמלאי או בפיקוחו.
(ה) התקנת פס השוואת הפוטנציאלים או מוליכי חיבור או מוליכי הארקה, לרבות החיבורים ביניהם, לא תבוצע אלא בידי חשמלאי.