#117012
Baidamo
משתתף

שלום אריאל,

יש לי מערכת סולרית בבית. הקולטים מחולקים לשני סטרינגים. אחד שכולל קולטים רק בצד מזרח(18) וסטרינג שני הכולל את כל הקולטים בצד מערב ו כן ארבעה קולטים בצד מזרח. (סה”כ גם 18) בבוקר שהשמש במזרח, כל הקולטים בסטרינג המזרחי מייצרים את אותו ההספק, אך ה 4 קולטים במזרח אך המשורשרים עם הקולטים המערביים, מייצרים חצי הספק. ההסבר שניתן לי, עי המתקין, שהזרם שיש בכל סטרינג נקבע ע”י הקולט עם רמת ההארה הנמוכה ביותר (שזה כמובן אחד המערביים) כך שאני לא מייצר בארבעה הקולטים האלה את מלוא יכולתם.

שאלתי את החברה המתקינה, מדוע אי אפשר להעביר אותם לסטרינג המזרחי, והתשובה הייתה שצריך איזון על שתי הכניסות לממיר. שאלתי שוב, הרי אין בכל מקרה איזון, כי אחד מועמס בבוקר ואחד אחה”צ, ולא קיבלתי תשובה מספקת. מה דעתך והאם ניתן למצוא פתרון. תודה.