#117045
bentsion
משתתף

 לפי התקנה 50 ב:

יותקן לכל דוד שמש שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד.

לכן אם זה בתוך הבית אין חובה אך כיון שזה מרפסת מין הראוי להחמיר וכן לשים מפסק, כל הסכנה והתוספת שיש לשים 2 מפסקים זה בשביל בטיחות ותחזוקת הדוד למניעת התחשמלות בזמן העבודה