#117048
luz
משתתף

שלום,

הוא שאל על חיבורי המתח ולא על הזרם…

הדגשה שהמוליכים לרב המודד צריכים להיות מוגנים ע”י הגנה מתאימה, עם דגש על התאמה לז”ק הצפוי.

לגבי מה שרון כתב, קיימים מחברים עם חור למוליך פיקוד אצל חלק מיצרני המפסקים.