#117121
Asaf123
משתתף

תודה רבה לכם, יחד עם זאת בודקים רבים מבצעים את הבדיקה על גבי הלוח עצמו לפני הפחת.. מתוך הבנה שהתנגדות רציפות הארקה נמוכה מאוד עד לכדי זניחה.
מצער..