#117124
arielsegal
מנהל בפורום

ההנחיות להתקנת מגני ברק במתח גבוה מתקבלות מנוהל רשת ארצית של חברת החשמל.

כללית ניתן לומר כי:

<b>מבחינים ב- 4 קבוצות של תחנות השנאה:</b>

<b>קבוצה 1: תחנות השנאה המחוברות לקטעים עיליים של </b><b>קוי</b><b> חלוקה ישירות או דרך כבלים תת קרקעיים.</b>

<b>קבוצה 2: תחנות השנאה המחוברות דרך כבלים תת קרקעיים לתחנת השנאה מס 1.</b>

<b>קבוצה 3: תחנות השנאה סופיות. כלומר, תחנות השנאה המוזנות ע”י כבל תת קרקעי יחיד (ללא כבל יוצא), כאשר בין תחנת ההשנאה ובין קו (קטע ) עילי יש לפחות שתי תחנות השנאה.</b>

<b>קבוצה 4: תחנות השנאה מוזנת ברשת תת קרקעית שאינה שייכת לאחת מהקבוצות המפורטות.</b>

בקבוצה 1

<b>מס'</b>

<b>אופן חיבור לרשת עילית </b>

<b>מקום התקנת מגן הברק</b>

<b>1</b>

<b>ישירות</b>

<b>בתחנת ההשנאה</b>

<b>2</b>

<b>ע”י כבל שאורכו עד 20 מטר</b>

<b>בנק’ חיבור הכבל לקו העילי</b>

<b>או בתחנת ההשנאה (רצוי)</b>

<b>3</b>

<b>ע”י כבל שאורכו 20 עד 1500 מטר</b>

<b>בנק’ חיבור הכבל לקו העילי</b>

<b>וגם בתחנות ההשנאה</b>

<b>4</b>

<b>ע”י כבל שאורכו מעל 1500  מטר</b>

<b>אין צורך באמצעי הגנה</b>

בקבוצה 2:

<b>מס’ </b>

<b>אופן חיבור לרשת עילית</b>

<b>אורך הכבל מתחנת השנאה מקבוצה 1</b>

<b>מקום התקנת מגן הברק</b>

<b>1</b>

<b>תחנת השנאה מחוברת לרשת </b>

<b>דרך כבל יחיד (ללא כבל יוצא)</b>

<b>עד 1500 מטר</b>

<b>בתחנת ההשנאה</b>

<b>2</b>

<b>1500 מ’ ומעלה</b>

<b>אין צורך במגן ברק</b>

<b>3</b>

<b>תחנת השנאה מחוברת לרשת </b>

<b>דרך 2 כבלים לפחות</b>

<b>עד 400 מטר</b>

<b>בתחנת ההשנאה שבנדון או בתחנת ההשנאה מקבוצה 1 הקרובה</b>

<b>4</b>

<b>בין 400  ל- 1500 מטר</b>

<b>בתחנת ההשנאה</b>

<b>5</b>

<b>1500 מטר ומעלה</b>

<b>אין צורך במגן ברק</b>