#117136
matanturji
משתתף

אם אחבר מפסק החלפה תלת קוטבי, איזה שטח חתך צריך לבחור למוליך האפס המקצור מהגנרטור?
מדובר על גנרטוק 7.5kva תלת פאזי. כבל 2.5 ממ”ר לכל המוליכים כולל האפס והארקה לגוף הגנרטור מספיק?
איזה שילוט ואיפה, חובה לשים במקרה הנ”ל לגבי גנרטור גיבוי בחירום.