#117141
רון ברקאי
משתתף

שלום,

בתקנות עבודה במתקן חי ובקרבתו סעיף 17 מצויין שבכל עבודה במתקן חי או בקרבתו צריך להיות אמצעי הצלה מתאים-

“בכל עת ביצוע עבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי יהיו במקום עבודה מוט הצלה או אמצעי הצלה מתאים אחר וכן אמצעי עזרה ראשונה”

בסעיף 7א מצויין שחובה להשתמש בציוד העומד בתקן החל עליו

“המבצע עבודה במיתקן חי, לרבות כאמור בתקנה 2(ב), ישתמש בציוד שאליו מתלווה תעודה או שעליו צוין בתווית או בסימון אחר שהוא מתאים להוראות התקן לפי הרשימה שבתוספת השנייה; תיעוד המצביע על התאמה להוראות התקן יישמר בידי בעל הציוד או בידי מבצע העבודה במיתקן חי כל עוד הציוד בשימוש”

התקן החל על מוטות מבודדים הינו EN50508 או IEC61235 (מפורט בתוספת השניה).