#117155
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עקרונית, אדם לא צפוי להתחשמל או לחוש בהתחשמלות במתקן שמוזן בזינה צפה, ללא יחוס לאדמה. במידה והתנגדות המסלול  בין נקודת המגע של האדם במוליך מופע של זינה צפה, לאדמה קטנה מהערך המכוונן במשגוח, הוא אכן יתריע, כי המשגוח יזהה התנגדות שנמוכה מהערך המכוונן בו. אני מסתייג במקצת ולכן רשמתי עקרונית כי במתקן חשמלי קיים גם זרם קיבולי לאדמה שעלול בתנאים מסויימים לגרום לתחושה מסויימת של התחשמלות (תלוי באורך המתקן וקיבוליותו כלפי האדמה).

מאחר ואין הפרש פוטנציאלים כי מתח המקור אינו מיוחס לאדמה, לא יזרום זרם התחשמלות דרך האדם. המצב דומה למגע בהדק פלוס, או מינוס של מצבר בלבד.