#117191
arielsegal
מנהל בפורום

הזרם יזרום לכל נקודה שביחס אליה יהיה הפרש פוטנציאלים כמו למשל דרך האדמה בעת קצר לאדמה במקור שיש לו הארקת שיטה.

במקור צף, הזרם יחזור אך ורק למקור המזין מאחר ואין יחוס לאדמה.