#117194
YUDA
משתתף

אני סבור שברגע הראשון תהיה תנועה כלשהי של מטענים עד להשוואת פוטנציאלים.

כשיש “סגירת מעגל” מאותו מקור מתח, המקור דואג לשמור על הפרש פוטנציאלים קבוע.

אפשר לדמות את זה לצינור מים סגור.

אם תחבר צינור מלא מים בין 2 מכלים סגורים ומלאים מים שיש ביניהם הפרש לחץ, תהיה ברגע הראשון תנועה קלה בצינור עד להשוואת הלחצים, ואז תנועת המים בצינור תפסיק.

לעומת זאת, אם תחבר את 2 קצות הצינור לאותו מכל ותתקין בצינור משאבת סחרור, תנועת המים תתמיד בגלל שהמשאבה תשמור על הפרש לחץ קבוע.