#117195
israel1
משתתף

הרעיון שלך יהודה יפה

אך עדיין יש לי תהיות כלפיו

שהרי הגנרטור מייצר חשמל (שני קטבים) באופן קבוע,

שלא כמו במיכל שכמות הלחץ מתאזן בשלב כלשהו