#117203
shahaf_kor
משתתף

שלום מיכאל , 

הזווית נמדדת בין המתח של המשולש הפתוח ובין הזרם שנמדד במסכם

תחום ההגנה זה +86 עד -86 בזווית שזה בעצם התחום שהקצר נמצא בתחום של הצרכן.

מצב שאילתא שהעלאתי בזמנו על הגנה פחת כיוונית ..

משולש פתוח והגנה פחת כיוונית

המון בהצלחה