#117205
shahaf_kor
משתתף

שלום,

אשמח להבהרה בהקשר של בדיקת הבידוד בין פאזה לאפס … התכוונתם שאת המוליכים של המגר עצמו מקצרים ביניהם ואז פשוט נמנע ממצב של קיצור של צרכן חשמלי בין פאזה לאפס כאשר אנחנו בודקים גוף מסוים בין פאזה לאפס ?…. 

כאשר נניח ומקצרים בין כלל הפאזות לפס האפסים בתוך הלוח ואז בודקים בידוד בין פאזה להארקה איך בדיוק הדבר מבוצע – פרוב אחד על המוצא של המאז ופרוב שני על ההארקה ? 

וכאשר בודקים בידוד בין אפס להארקה בלוח איך הדבר מבוצע פיזית ע”י הפרובים … 

עצם הקיצור בין הפאזות למוליך האפס לא יתכן שיתפתח מתח של +-250 וולט על אחד המוליכים עצמם (כי מדובר הרי במתח ישר…)?

תודה רבה