#117232
shahaf_kor
משתתף

ועוד שאלה אם ובמידה אנחנו נקצר את המוליכי פאזה ואפס בכל לוח שהוא האם אנחנו מוגבל בגודל חיבור של הלוח על מנת לא ליצור נזקים כאלה או אחרים ?… 

ואז כאשר אנחנו מקצרים בין מוליכי הפאזה לאפס ובודקים בין אפס להארקה /פאזה להארקה אז לא יתכן שיפול מתח על הפאזה ומוליך האפס ולכן כל המתח DC יפול על מוליכי הארקה עצמם ביחס לפאזות/מוליכי האפס ?…