#117237
difrentional
משתתף

יכולות להיות מספר סיבות כגון: מתח יתר המסופק לסליל, תת מתח המסופק לסליל ומקשה עליו לסגור את המנגנון. תנאי התקנה לא נאותים וטמפרטורת סביבה. מוליכים לא מהודקים טוב. בכל אופן, אם המגען ישן החלף ואם לא ויש לך  ספק תמיד ניתן לבצע סריקה תרמוגרפית.