#117300
ORH
משתתף

מה לגבי אזור 3?

האם אפשר להעביר שם כבל ?

ומה לגבי חדר מקלחת בגודל 15 מטר רבוע, יש שם גם אזור שהוא לא 3 אפילו.

אין תקנה לגבי התקנות כבלים באזורים הנ”ל?

האם הבודק במקרה הזה יכול להחליט לפי דעתו או שצריך להסתמך על תקנות חשמל?