#117301
Samy
משתתף

דרך נוספת למניעת התחממות יתר של המגען הוא להתקין מגען NC כך שכל השבוע הוא למעשה לא מופעל אלה רק בשבת בשעות הנדרשות 

זה מאריך את חיי המגען ומקטין בצורה משמעותית את פליטות החום מהלוח

בברכה 

סמי רז