#117312
MOSH
משתתף

תודה על התגובות, ועל הצעתך סמי.

למעשה עשיתי מעקף למגען ע”י מא”ז במקביל למגעי הכח של המגען.

כך במשך השבוע ניתן להשתמש בצרכן כשהמגען “כבוי” (מא”ז למעלה),

וכשרוצים להשתמש בשעון, המא”ז למטה, והעומס מוזן דרך המגען.

כעת אין חום בלוח, ומסתבר שבכך המגען יישמר לאורך זמן.