#117328
arielsegal
מנהל בפורום

שלום, 

1. כמו שכתבתי קודם אם במתקן מחוברים מכשירים אלקטרוניים בין פאזה לאפס או בין הפאזות (במתקן פעיל ולא מתקן חדש), ניתן לגשר פאזות ואפס ולבדוק התנגדות בידוד כלפי ההארקה.

2. אין מניעה לבדוק התנגדות בידוד בין המוליכים המקוצרים לאדמה גם במתח של 1000 וולט.

3. אין אפשרות לסלקטיביות בין מפסקי פחת ביתיים. ניתן להפריד את הבית לשדות ולחברם למפסקי פחת שונים או להשתמש ב RCBO בכל מעגל שיש חשש של הפסקת הבית (כמו לגינה, למרפסות, לדוד חימום, למקרר וכד’).

  •