#117341
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. בתקנות החשמל מוגדרות ההגדרות הבאות:

“מכשיר מיטלטל” – מכשיר הניתן להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בו;

“מכשיר נייח” – מכשיר חשמלי שאינו ניתן להעברה בנקל ממקום למקום;

“מכשיר קבוע” – מכשיר חשמלי מחובר למבנה;

לפיכך צדק הממונה שהכליל תנורים, רדיאטורים וציוד דומה כמכשיר מטלטל.

אין בתקנות החשמל לבדיקות תקופתיות של ציוד מטלטל, נייח או קבוע מאחר ודרישות אלה קבועות בתקנים. בתקנות נדרש לשמור על תקינות בידוד הציוד והארקתו.

קיימת הנחיה של המוסד לבטיחות וגהות בעבודה לגבי הדרישה לבדיקת מכשירים מטלטלים ונייחים וגם חוזר מנכ”ל משרד החינוך לבדיקת ציוד זה בבדיקות תקופתיות. תדירות הבדיקה נקעת על ידי מהנדס החשמל המקומי אבל לא יותר מאשר אחת לשנה.

בדיקה זו חשוב שתתבצע באמצעות מכשיר בדיקה (PAT) תקני ומכויל.