#117350
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות החשמל התקנת כבלים נכתב:

צינור ישמש כבל רב גידי אחד בלבד או שלושה כבלים חד גידיים המשמשים אותו קו או מעגל.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) רשאי מתקין –
1)להעביר באותו צינור כבלים המשמשים אותה מערכת ומשולבים בפעולתה;
2)להוסיף לכבל קיים בצינור קיים כבל אחד נוסף, זולת אם אין דרך אחרת להתקנתו, ובלבד שלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.

לפיכך בצינור ניתן להעביר כבל יחיד אלא במקרים של שידרוג מתקן שאין בו דרך להוסיף צינור נוסף, ניתן להוסיף כבל אחד נוסף