#117351
arielsegal
מנהל בפורום

ניתן לקבל רשיון למספר מתקני מתח גבוה.

עבור כל מתקן חייב החשמלאי לבקש מבעל רשיון חשמלאי מהנדס להכיר לו את מתקני המתח הגבוה בכל אחד מסוגי המתקנים ולבחון אותו בתפעולם.
המהנדס ידרש להוציא אישור מתאים למשרד העבודה על ביצוע ההסמכה.