#117362
matanturji
משתתף

שבוע טוב. הבנתי.
וניתן לחבר את הכבל מהשכן לפני הראשי (אחרי המונה כמובן) או שחייב אחרי הראשי?
ופשוט לחבר את הפאזות לראשי של הבית החדש ואת האפס אל פס ההשוואה ביחד עם הארקה המקומית של הבית?