#117395
alktron
משתתף

השימוש במאז דו קוטבי בא לענות על הצורך אמצעי ניתוק למכשיר כפי שקבע המחוקק בתקנת מעגלים סופים ראה סעיף31 ג 

התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח

(א) למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר.

(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו, אלא אם כן ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק.

(ג) המפסק יהיה דו-קטבי למכשיר חד-מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת-מופעי.