#117396
alktron
משתתף

מאחר ולא ציינת מה תוואי ושיטת ההתקנה

קיימת עוד סוגיה עם הבט בטיחותי שאינה מופיע בתקנות החשמל .

תשתיות עיליות או תת”ק בשטח ציבורי  צריכות לקבל אישור מהרשות המקומית שבחזקתה הקרקע .

 

מיקום והתנאים לכבל עילי עפי תקנות רשתות חשמל עיליות 

ולכבלים תת קרקעי יבוצע עפי תקנת כבלים 

לענין  ההנחה ועונה על ערוב הזנות במידה וחוצה שטחים פרטיים אחרים .