#117402
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התשובות שמתקבלות מועדת הפירושים הן מתחמקות ומעורפלות כדי למנוע איזו שהיא תביעה משפטית או חריגה מלשון תקנות החשמל.

אם המבטח של לוח במעלה הזינה הוא 63 אמפר רצוי להחליף את המפסק בלוח המוזן למפסק (ללא הגנות) לזרם נקוב של 63 אמפר ואז לא יהיה מקום למחלוקת.

בכל מקרה בחיבור של 63 אמפר ומעלה, נדרש גלאי גילוי אש בלוח.