#117446
elhanan
משתתף

איציק, תודה רבה.

מצ”ב תשובתו של אריאל לשאלה ששאלתי בזמנו (די שכחתי ממנה)

קישור

למיטב הבנתי, ניתן לקבוע את גודל חיבור הלוח בהתאם לזרם הכוונון ולא לזרם המירבי. כמובן, תוך שילוט ברור של ערכי הכיול.

השאלה נשאלה דווקא לגבי מנתק המשמש כמפסק ראשי שעבורו אין כוונון.

לפי התקן שצירפת גודל החיבור של הלוח יהיה בהתאם לגודל הפריים של המנתק..