#117500
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. גיד הוא מוליך מבודד מתוך כבל. לאור העובדה שאינך מפרק כבל בכדי להשתמש בגידיו אני מניח שאתה מתכוון למוליך מבודד. (עד כאן רגע של עברית 😀 )
  2. שטח חתך מוליך ההארקה צריך להיות שווה למחצית משטח החתך של מוליך הפאזה מאחר כשהוא כלול במעגל של כל אחד מהממירים.
  3. אם מדובר במספר ממירים ומוליך הארקה בודד אזי שטח חתך מוליך ההארקה אכן צריך להתאים לזרם הקצר המרבי שעשוי לעבור דרכו. אם מדובר במוליך הארקה שעשוי לזרום דרכו זרם קצר מהרשת לכוון הממירים, אזי יש להתחשב בזרם הקצר המרבי הצפוי לכוון האדמה ברשת. הבחירה נעשית לפיכך תמיד על פי אותו קשר: