#117553
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מפסק פחת מסוג B מגן מפני חשמול גם בצד ה- AC וגם לאחר מערכת הישור. לכן נדרש מפסק פחת מסוג זה להגנה על עמדות טעינה. במתקן שבו ההארקה טובה, אין טעם להתקין 2 מפסקי פחת בטור כי בעת זליגה מסוג AC יפסקו שניהם ויפסק כל המתקן. יתרה מזו מישר מיצר הרבה הרמוניות ומפסק פחת מסוג A עלול להפסק ללא סיבה.

את שטח חתך הכבל מחשבים לפי מפל המתח בכבל. מפל המתח המרבי המותר בין הדקי המונה לצרכן הרחוק ביותר אסור שיעלה על 3%. כמו כן יש להתחשב בזרם הקצר המזערי בסוף המעגל. זרם הקצר הנ”ל צריך לגרום להפסקה מיידית של המבטח או לכל היותר תוך 5 שניות. בקירוב ניתן להשתמש בקשר הנ”ל: