#117554
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן להתקין בדירת מגורים פחת ראשי מסוג B, מאידך מפסק פחת כזה הוא יקר מאוד (כאלף ש”ח ויותר) כך שאין סיבה לעשות זאת.

מעגל הטעינה לכלי רכב חייב להיות מוגן  בפני חישמול על פי הכללים הבאים:
(א) מעגל סופי לטעינה המזין עמדת טעינה או התקן טעינה יוגן בפני חישמול בהתאם להוראות תקנות החשמל לרבות תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ”א – 1991) ותקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ”א – 1991);
(ב) נקודת חיבור בזרם חילופין תוגן באמצעות מפסק מגן בלעדי מדגם A לפי ת”י 61008-1 או ת”י 61009-1 , המופעל בזרם דלף העולה על 0.03 אמפר;
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) במערכת טעינה המצוידת בבית תקע או במחבר לרכב חשמלי לפי ת”י 62196, ושאינה כוללת הגנה מתאימה מפני זליגת זרם ישר, יותקן אחד מאלה :
– מפסק מגן מדגם B לפי IEC 62423;
– מפסק מגן מדגם A , יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן IEC 62955;
– מפסק מגן מדגם F לפי IEC 62423 , יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן IEC 62955;