#117604
Refael Galin
משתתף

אם קיימים במתקן המוגן בזינה צפה זרמי זליגה קיבוליים, התקנת מפסק פחת תפגע באמינות אספקת חשמל בתקלה ראשונה בבידוד.

במידה ולא נדרשת אמינות אספקת חשמל מפסק פחת יכול לשמש כהגנה נוספת.