#117606
Haimonz
משתתף

האם במקרה מסוים מזליגה מגוף חימום פרוץ (אבנית בכמות איומה )ובו תהיה זליגת מים יתכן שגם  פחת זרם יפול?ולא רק ראשי?(ללא ניתוק הזנת 0 למפסק הדוד הדו קוטבי)

אצלי היה אבנית על הגוף חימום  בכמות איומה ונפל בהםעלת המפבק הגו קוטבי  רק הראשי בלוח המשני של הדירה שלי,ללא נפילה של הפחת הראשי של הדירה שממנה  מחובר החשמל אליי(לוח ראשי המזין רק את הדירה הזו) בהפעלת המפסק.