#117610
oranrefaeli
משתתף

לפי חוק החשמל התקנת לוחות חשמל תקנה 8,ג,

כאשר הלוח מסוג I תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח בקו הזינה של הלוח 

כאשר הלוח מסוג II תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח הגדול ביותר בלוח, המגן על יציאה מהלוח.

אורן רפאל.